Notisia

Harii Rezilensia Komunidade hasoru Dezastre

KSI Fasilita treinamentu CBDRM (community-based Desarter Risk Management) Jestaun risku desastre baze komunidade ba membru estrutura KJDS (Konsellu Jestaun Dezastre Suku) iha Suku Matai, postu Maukatar, munisípiu Covalima.
 
Treinamentu nee ho objetivu atu hasae kuñesimentu membru estrutura konselu jestaun dezastre nível suku nian hodi ajudá harii rezilensia komunidade sira nian oinsa halo jestaun ba hasoru risku dezastre nebe akontese iha sira nia suku.

Related Articles