Notisia

RbR Lakohi Povu Sai Vitima ba Dezenvolvimentu

RbR Lakohi Povu Sai Vitima ba Dezenvolvimentu

KDADALAK:  Nu’udar organizasaun sosiedade sivil ne’ebé ho membru hamutuk 24, Rede ba Rai (RbR) iha dever atu defende komunidade sira nia direitu ba rai no hela fatin, atu nune'e kualker dezenvolvimentu ne'ebé estadu Timor-Leste implementa labele halo povu sai vitima. 

Hatan ba preokupasaun husi grupu balun ne’ebé hateten, prezensa Rede ba Rai iha akompañamentu kazu desputa rai iha Aileu ho intensaun atu impede dezenvolvimentu, Portavoz Rede ba Rai, Zemicater M. Dos Reis hateten, prezensa Rede ba Rai atu hala'o servisu ba asuntu rai nian iha Timor-Leste, hala’o monitorizasaun ba lei no politika ne’ebé produz husi ita nia Governu no Parlamentu Nasional, inklui hala'o akompañamentu ba kazu, edukasaun legal no mobilizasasun ba ita nia komunidade sira. 

Zemicater haktuir, liu husi servisu akompañamentu ba kazu ne'ebé Rede ba Rai halo no publika iha media hanesan, (kazu hari sidade Universitaria iha Aileu, Alargamentu Kuartel Jeral PNTL Kaikoli, konstrusaun Aeroportu Komoro, kazu Arte Moris no Gembel), dala ruma hamosu presepsaun ida iha publiku katak, Rede ba Rai ka organizasaun sosiedade sivil sira maka sempre impede lala’ok dezenvolvimentu nian. 

“Ami hanoin presepsaun hirak ne’e la loloos, tanba komunidade barak sente katak sira laiha forsa bainhira estadu atu foti sira nia rai hodi halo dezenvolvementu, ne’e duni komunidade sira ba rejistu kazu iha Rede ba Rai no husu tulun hodi akompaña sira iha parte juridiku nian, tanba Rede ba Rai ejiste ho ekipa legal ne'ebé kompostu husi advogadu sira,” alerta portavos Rede ba Rai, Zemicater M. Dos Reis liu husi konferensia da imprensa ne’ebé realiza iha Sede Rede ba Rai, Haburas Fundation, Farol, horseik. 

Rede ba rai hala'o serbisu tuir estatutu, prinsipiu no vizaun Rede ba Rai nian ne’ebé dehan, “Povu Timor-Leste presiza hetan direitu asesu ba rai no hela fatin iha Timor-Leste ho justu no sustentavel. Ne’e duni, Rede ba Rai iha dever atu defende komunidade sira nia direitu ba rai, atu nune'e kualker dezenvolvimentu ne'ebé estadu Timor-Leste implementa tenke bazeia ba Lei ne'ebe vigor no tenke diknifika povu. 

Ho razaun hirak ne'e, Rede ba Rai husu ba instituisaun estadu no públiku tomak atu labele iha presepsaun ida katak, organizasaun sosiedade sivil sira maka sempre impede dezenvolvimentu. 

Nia esklarese, estadu Timor-Leste labele hare Rede ba Rai no organizasaun sosiedade sivil sira seluk nu'udar inimigu, tanba Rede ba Rai sempre sai nu'udar parseiru husi instituisaun estadu Timor-Leste.

Iha fatin hanesan, Advogadu Rede ba Rai, Julio da Silva hateten, kona ba rai atu hari sidade universitariu iha Aileu, bainhira komunidade sira lakoi, entaun hanesan entidade benefisiariu governu liu husi Ministériu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK) tenke halo rekerimentu deklarasaun utilidade públika ba iha Konsellu Ministru. 

Nia haktuir, bainhira Ministériu halo deklarasaun utilidade públika, nia tenke públika iha Jornál da Repúblika no iha prosedimentu lubuk ida maka MESSK tenke kumpre, inklui mós tenke iha planu ba projetu, estudu, impaktu sosial no impaktu ambiental, atu nune’e bele hatama rekerimentu hodi submete ba iha Konsellu Ministru.

Bainhira Konsellu Ministru aprova sira nia projetu ida ne’e, iha lei protesaun dehan, se iha fatin seluk ne’ebé komunidade afetadu sira dehan katak, iha obsaun seluk ne’ebé mak livre husi prespresaun entaun projetu tenke halo iha ne’ebá.

Nia argumenta, kuandu akontese violasaun ba iha prinsipiu sira ne’e no entidade benefisiariu sira hanesan MESSK foti obrigatóriu, ida ne’e tuir Rede ba Rai sei laiha dalan, tanba seidauk kumpre rekezitus husi lei.

Rede ba Rai hahú ejiste nu’udar organizasaun sosiedade sivil iha loron, 12 Marsu 2001 ho membru hamutuk 24 ne’ebé kompostu husi ONG lokal, nasional no internasional. 

Related Articles

Kontaktu Ami

Avenida Fatumeta (Besik Eskola Primaria)
Fatumeta
Surikmas
Dili
Timor-Leste

Email: info@kdadalak.org.tl 
Telp:

Galeria

No Albums