Notisia

KSI Apoiu ai-han bazika ba komunidade ne’ebé afeta dezastre naturais

KDADALAK: Kdadalak Sulimutuk Institute (KSI) servisu hamutuk ho organizasaun parseiru APHEDA Union Aid Abroad hodi distribui ai-han baziku ba komunidade sira ne’ebé afetadu ba dezastre naturais iha Aldeia Sakoko, Suku Ponilala, Postu Administrativu Ermera, Munisipiu Ermera.

Total benefisariu hamutuk uma kain sanulu (10) maka hetan apoiu aihan baziku, tanba afetadu ba dezastre naturais ne’ebé akontese iha loron 4 Abril 2021. Tuir dadus ne’ebé KSI asesu, entre uma uma kain 10, iha uma kain ida (1) maka ninia uma hetan estragus total no uma kain sia (9) ninia volume estragus ki’ik.

Apoiu hirak ne’ebé KSI ho parseiro APHEDA oferese maka hanesan, kada uma kain hetan fos saku 1, supermi dos 1, mina litru rua 1, masin, sabaun, susu ben, sardinas no balde.

Xefe Aldeia Sakoko, Lito da Costa Babo iha ninia intervensaun hateten, agradese ba KSI ho ninia parseiro ne’ebé konsege to’o iha fatin ne’e hodi fó apoiu aihan baziku ba komunidade afetadu sira iha Aldeia Ponilala.

Nia haktuir, dezastra naturais ne’ebé akontese foin lalais, la’os de’it estraga komunidade sira nia hela fatin, maibé estraga mós plantasaun kafe barak, tan ne’e presiza mós apoiu husi entidade sira, tanba estragus hirak ne’e afeita mós ba ekonomia familia. 

“Familia barak maka hetan afeta, maibé balun seiduk hetan ajuda ruma, ne’e duni husu ba KSI karik bele kontinua fó apoiu ba uma kain hirak ne’ebé seidauk hetan ajuda maske sira ninia volume estraga ne’e ki’ik,” deklara Xefe Aldeia Sakoko. 

Entertantu Pontu Vokal KSI, Bento Salsina hateten, apoiu ne’e ho objetivu atu hakman komunidade afeitadu sira nia situasaun hafoin enfrenta dezastre naturais foin lalais.

Nia haktuir, maski ajuda hirak ne’e ho volume oituan mais ida ne’e maka KSI nia forsa hodi hatutan komunidade sira nia susar. 

“Antes ne’e iha Departamantu Sosial Munisipiu Ermera foti ona dadus familia ne’ebé ninia uma hetan estragus total, maibé to’o agora seidauk hetan apoiu ruma, ne’e duni sira kontinua husu ba governu atu fó netik apoiu ruma hodi hadia sira nia uma,” hakotu Bento.

Related Articles

Kontaktu Ami

Avenida Fatumeta (Besik Eskola Primaria)
Fatumeta
Surikmas
Dili
Timor-Leste

Email: info@kdadalak.org.tl 
Telp:

Galeria

No Albums