Notisia

Agrikultor baze servisu koletivu ba halo produsaun hodi hametin soberania ai-han

Mesmu hasoru hela situasaun krize surtu covid-19 no kalamidade natural (bee sae) maibe la hamihis espiritu servisu koletivu no solidaridade grupu agrikultor baze Haeoan iha suku Raimea, postu zumalai, hodi kontinua servisu "hakawak" koilleta produsaun hare lokal iha sira nia natar hodi reziste hasoru krize ai-han no hametin soberania ai-han. 

 

Related Articles

Kontaktu Ami

Avenida Fatumeta (Besik Eskola Primaria)
Fatumeta
Surikmas
Dili
Timor-Leste

Email: info@kdadalak.org.tl 
Telp:

Galeria

No Albums